مرکز پژوهشی ساتکو

درباره ما

مرکز پژوهشی ساتکو

مرکز پژوهشی ساتکو از زیرمجموعههای هلدینگ ساتکو بوده و با هدف رفع نیازهای پژوهشی صنایع از طریق پیوند صنعت با دانشگاه و با مجوز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تاسیس شده است. این مجموعه پیش از این و از سال 1394تحت عنوان واحد تحقیق و توسعه شرکت دانشبنیان سیالسازان آذران تدبیر فعال بوده و نهایتا در تابستان 1401فعالیت خود را به عنوان مجموعهای مستقل آغاز نموده است. این مجموعه با بهره مندی از اعضای هیات علمی دانشگاه و مهندسین مجرب صنعتی، تحولی نوین را با ارایه خدمات تخصصی مشاورهای در منطقه شمالغرب ایجاد کرده است. همکاری با شرکتهای مختلف منطقه در زمینههای ارایه مشاوره فنی تخصصی و مدیریتی، راه اندازی سیستم های کیفی و تجهیز و راهاندازی آزمایشگاههای متالورژیکی و آموزش نیروی انسانی متخصص و انجام انواع پروژههای تحقیقات متالورژیکی همچون مهندسی ساختار مواد فلزی از طریق روشهایی چون متالوگرافی، انتخاب و معرفی مواد جایگزین، شبیه سازی، مشاوره ریختهگری و… ، ، EPC طراحی لیاوت، انجام پروژههای امکانسنجی و مطالعات پیش از احداث کارخانجات و نیز مهندسی معکوس و تدوین دانش فنی مربوطه از جمله فعالیت های مرکز پژوهشی ساتکو طی سال های اخیر بوده است.